Regulamin konkursu kulturalnego

„Napisz notkę Czytaj PL 2020”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Napisz notkę Czytaj PL 2020”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie osób, które napiszą najciekawszą notkę do jednej z 12 książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2020.

§2

Organizatorem konkursu jest LubimyCzytać.pl (Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. ul. Słowackiego 45, 60-521 Poznań). Fundatorem nagród jest jest eCom Group sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-303), przy ul. gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod numerem KRS: 0000577375, NIP: 677-23-92-776, która to spółka jest operatorem platformy Woblink.com (ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków). Fundatorem nagród w postaci bonów jest eCom Group sp. z o.o., zaś fundatorem nagrody w postaci czytników jest firma PocketBook International S.A reprezentowana w Polsce przez panią Karinę Sękowską, i podmiotem odpowiedzialnym za ich wydanie jest pani Karina Sękowska, prowadząca prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PRcontext Karina Sękowska” z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON: 146816412, NIP: 949-172-20-60.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i animowany na stronie portalu LubimCzytać.pl. Konkurs trwa od 17.11.2020 do 30.11.2020 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lubm są osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie.

§2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§4

Dane osobowe będą przechowywane do momentu podania przez laureata Moderatorowi informacji, że otrzymał nagrodę. Po otrzymaniu takiej informacji, zostaną one niezwłocznie usunięte.

§5

Uczestnik konkursu ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych. Niemniej każda zmiana podanych danych może opóźnić, uniemożliwić przesłanie nagrody (szczególnie w przypadku żądania ich usunięcia przed zrealizowaniem wysyłki), a także wygenerować dodatkowe koszty wysyłki, które ponieść będzie musiał Laureat odpowiedzialny za zmianę danych do wysyłki nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

§2

Nagrodzone zostaną 3 osoby, które zostaną wyłonione przez jury jako autorzy najciekawszych notek o jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2020, przy czym:

– osoba, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Touch HD 3 oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 150 PLN,

– osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma czytnik e-booków PocketBook Touch Lux 5 oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 100 PLN,

- osoba, która zajmie trzecie miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Basic Lux 2 oraz bon na zakupy w księgarni Woblink o wartości 50 PLN

§3

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§4

Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.

§5

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu Napisz notkę Czytaj PL 2020 jest:

Napisanie liczącej maksymalnie 500 znaków notki do jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2020 oraz opublikowanie jej na stronie https://czytajpl.lubimyczytac.pl poprzez formularz służący do tego celu.

§6

Każdy uczestnik Konkursu może wypełnić dowolną ilość zgłoszeń.

§7

Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłana przez niego notka jest jego dziełem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz, że jego praca konkursowa nie narusza innych przepisów polskiego prawa.

§8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 05.12.2020 r. i tego dnia Organizator skontaktuję się z laureatami.

§9

Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.

IV. NAGRODY

§1

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce:
– Czytnik e-booków Pocketbook Touch HD 3
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 150 PLN

2 miejsce:
– Czytnik e-booków PocketBook Touch Lux 5
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 100 PLN

3 miejsce:
- Czytnik e-booków PocketBook Basic Lux 2
- Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 50 PLN

§2

Organizator Konkursu ma prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.

§3

Za wysyłkę nagród rzeczowych odpowiada KBF z siedzibą w (30-311) Krakowie przy ul. Wygranej 2, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040. Pomrozstrzygnięciu konkursu Organizator przekaże nagrody do wysyłki.

§4

Bony na zakupy ebooków w sklepie Woblink zostaną wysłane do laureatów drogą mailową przez Organizatora.

§5

Wartość wygranych konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku od osób fizycznych z 26.07.1991 z późn. zm.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zgłoszeń i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

§2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.

§3

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§4

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§6

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.