Regulamin konkursu

„Napisz notkę”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Napisz notkę”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie osób, które napiszą najciekawszą notkę do jednej z 12 książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2017.

§2

Organizatorem konkursu jest LubimyCzytać.pl (Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. ul. Półwiejska 17 lok. 15, Poznań). Fundatorem nagród jest operator platformy e-bookowej Woblink (Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. Smolki 5/103) oraz firma Pocketbook.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i animowany na stronie portalu LubimCzytać.pl. Konkurs trwa od 15.11.2017 do 30.11.2017 do godziny 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub są osobami posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyraził zgodę na udział w Konkursie oraz które w dniach 15-30.11.2016r. wypełnią formularz i prześlą zgłoszenie do konkursu na stronie:

http://czytajpl.lubimyczytac.pl

§2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

§2

Nagrodzone zostaną 3 osoby, które zostaną wyłonione przez jury jako autorzy najciekawszych notek o jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2017, przy czym

– osoba, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Aqua 2 oraz bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 150 PLN

– osoba, która zajmie drugie miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Basic Lux oraz bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 100 PLN

– osoba, która zajmie trzecie miejsce, otrzyma czytnik e-booków PocketBook Basic Lux oraz bon na zakupy e-booków o wartości 50 PLN

§3

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§4

Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać obraźliwych zwrotów, przekleństw ani w inny sposób naruszać przepisów polskiego prawa.

§5

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest:

Napisanie liczącej maksymalnie 500 znaków notki do jednej z książek biorących udział w akcji Czytaj PL 2017 oraz opublikowanie jej na stronie http://czytajpl.lubimyczytac.pl poprzez formularz służący do tego celu

§6

Każdy uczestnik Konkursu może wypełnić dowolną ilość zgłoszeń. Niemniej każde zgłoszenie musi zostać złożone z osobnego adresu e-mail.

§7

Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przesłana przez niego notka jest jego dziełem oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz, że jego praca konkursowa nie narusza innych przepisów polskiego prawa.

§8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 5.12.2017 r. i tego dnia Organizator skontaktuję się z 3 laureatami.

§9

Uczestnik wskazany przez jury jako zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie danych osobowych i adresu dostarczenia przesyłki z nagrodą.

IV. NAGRODY

§1

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1 miejsce:
– Czytnik e-booków Pocketbook Aqua 2
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 150 PLN

2 miejsce:
– Czytnik e-booków PocketBook Basic Lux
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 100 PLN

3 miejsce:
– Czytnik e-booków PocketBook Basic Lux
– Bon na zakupy e-booków w sklepie Woblink o wartości 50 PLN

§2

Organizator Konkursu ma prawo w trakcie jego trwania do zmiany oferowanej nagrody na nagrodę o zbliżonych cechach i wartości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zgłoszeń i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.

§2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.

§3

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§4

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§6

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.